Algemene voorwaarden - Shift and Shine

 

 

Artikel 1. Definities

1. Facilitator: Susanne Vink / Shift and Shine (SV / S&S)

2. Cliënt: de wederpartij van SV / S&S

3. Behandeling: Diverse (energetische) behandelingen, consulten en trainingen.

4. Overeenkomst: de afspraak voor een traject, sessie, behandelingen, deelname aan een live of online training.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Op alle overeenkomsten tussen de facilitator enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

2. Acceptatie van een (prijs)afspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in

dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de facilitator zijn

bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

 

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen de facilitator en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de (prijs) afspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging hiervan.

2. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen van de zijde van de cliënt inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de facilitator schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.

3. Wijzigingen van, dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze mondeling of schriftelijk hebben bevestigd.

 

 

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding

1. De duur van de overeenkomst hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging.

2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:

– De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar voor nakoming gestelde termijn (die schriftelijk is toegekomen), tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is(zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.

– Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

 

Artikel 5. Annulering

1. Annulering van een afspraak of training dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.

2. Voor annulering van behandelingen of training gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van een behandeling of training is de cliënt geen kosten verschuldigd. Bij annulering

binnen 24 uur voor aanvang van een behandeling is de cliënt 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd.

Indien de cliënt zonder voorafgaande berichtgeving niet verschijnt op een afspraak voor een behandeling of training, is

de cliënt 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd.

3. De facilitator is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen voor wat betreft de datum en het tijdstip.

De facilitator zal dit naar vermogen uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip aan cliënt kenbaar maken. Cliënt heeft te

allen tijde het recht de afspraak bij een wijziging door de facilitator te annuleren zonder dat cliënt hiervoor kosten aan

de facilitator verschuldigd is.

 

Artikel 6. Geheimhouding en inzagerecht

 

1. De facilitator zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk

behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover facilitator daartoe wettelijk verplicht is of aan de facilitator hiervoor van de cliënt schriftelijke of mondelinge toestemming heeft verkregen.

2. De facilitator zal een geheimhoudingsplicht, zoals beschreven in lid 1, opleggen aan haar medewerkers en aan eventueel ingeschakelde derden.

 

Artikel 7. Tarieven

1. De tarieven voor behandelingen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld bij het afsluiten van

de overeenkomst.

 

Artikel 8. Betaling en facturering

1. Een behandeling dient voor de aanvang hiervan te worden voldaan.

2. Ingeval een behandeling wordt geannuleerd en hiervoor kosten zijn verschuldigd, zoals aangegeven in Artikel 5., zal cliënt hiervoor van de facilitator een factuur ontvangen.

3. Tenzij mondeling of schriftelijk anders overeengekomen, dient de cliënt de factuur voor aanvang van de in de overeenkomst

overeengekomen dienstverlening zonder enig beroep op verrekening aan de facilitator te betalen.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Bij de uitvoering van de behandeling door de facilitator is sprake van een inspanningsverplichting. Hetgeen wil zeggen

dat Shift and Shine niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening, noch voor de mate waarin

deze bijdraagt aan het door de cliënt gestelde doel.

2. De facilitator geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor keuzes

die een client na de geleverde dienst maakt en de gevolgschade daarvan.

 

3. De facilitator is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de facilitator mondelinge of

schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

4. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de facilitator beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de

cliënt.

5. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de facilitator

aansprakelijk wil stellen.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de dienstverlening door de facilitator is het Nederlands recht van toepassing.

2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening door de facilitator die tot de competentie van

de rechtbank behoren, doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.

 

Artikel 11. Respons via e-mail of telefoon

1. De facilitator (en team) zal naar beste kunnen binnen 72 uur antwoord geven op een door de cliënt gestuurde e-mail,

ingesproken voicemail of andere manier van contact opname.

2. De facilitator biedt geen garantie voor onmiddellijke respons op een bericht van de cliënt, middels welke manier van

communicatie dan ook.

 

Artikel 14. Verklaring

1. Susanne Vink verklaart met nadruk geen arts of medisch specialist te zijn. Er is gebleken dat de behandelingen van grote

invloed kunnen zijn op het fysiologisch en mentaal functioneren van elk individu. Daarom raadt Susanne Vink / Shift and Shine aan dat iedereen die medicatie neemt voor welke fysieke of mentale klacht dan ook, alvorens het beginnen

met een Shift and Shine traject, behandeling of training contact opneemt met de huisarts of behandelend arts of

specialist, en het medicijn gebruik onder controle te houden tijdens het uitvoeren van de overeenkomst. Een aanpassing in

medicatie kan wellicht vereist zijn naar verloop van tijd aangezien deze processen de persoon en zijn of haar lichaam

in staat kunnen stellen om op eigen kracht te helen. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de keuzes en acties ten aanzien van

de cliënt’s fysieke en psychologische welzijn en voor de creatie van de client’s eigen leven en toekomst.

 

Schagerbrug, 01-11-2018

Susanne Vink, Shift and Shine